Anunț concurs post contractual Muncitor I, 1/2 normă

13.04.2021 postat

Citeste restul postarii »

Anunț ore vacante

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

Precizări mobilitate

NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2021de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

25.02.2021 postat

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/238250 

Citeste restul postarii »

Patforma națională de informare despre vaccinarea COVID-19

Campania FICE: 19 zile pentru NON-VIOLENȚĂ

2.11.2020 postat

FICE România (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România), promotorul acțiunilor de prevenire a tuturor formelor de violență și abuz asupra copiilor și tinerilor, derulează și în acest an campania internațională „19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor”, organizată anual (1-19 noiembrie) de Women’s World Summit Foundation, Secțiunea copii-tineret.

Acţiunile campaniei – educative, de conştientizare, de implicare etc. – au ca temă generală prevenirea abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi sunt realizate de comunităţi şi filiale FICE România, cu sprijinul instituţiilor cu atribuţii în educaţie, protecţie socială, ordine publică, sănătate, cultură etc., precum şi cu susţinerea şi participarea unor reprezentanţi ai administraţiei publice locale, mediului economic, societăţii civile.

Alături de toți actorii anti-violență, Școala Gimnazială Bazna și-a propus să deruleze în perioada 01-19.11.2020 activități în cadrul acestei campanii, susținând tema anului 2020: Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor.

La nivelul unității de învățământ, s-au ales și se vor desfășura activități de către copii sub îndrumarea profesorilor (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență) pe care aceștia din urmă le vor trimite autorităților locale. Tot în acest cadru, vor mai avea loc și întâlniri cu specialiști, printre care și polițiști.

Acțiunile organizate în cadrul campaniei, la Școala Gimnazială Bazna vor cuprinde:

-          Dezbateri;

-          Studii de caz;

-          Workshop-uri;

-          Vizionări de filme-mărturii ale unor copii/tineri victimă;

-          Realizare de afișe/colaje.

În cadrul activităților de prevenire, Școala Gimnazială Bazna își dorește să activeze atât copiii  - care provin din familii din medii sociale defavorizate (familiile monoparentale sau crescuți de bunici, familii de rromi), cât și pe părinții acestora în direcția conștientizării efectelor pe care le poate avea orice formă de violență asupra copiilor lor.

Considerăm că această campanie va reuși într-o mare măsură să le îmbunătățească elevilor cunoștințe, abilități, atitudini pentru promovarea unei culturi a NON-VIOLENȚEI, reducând astfel formele de violență din mediul școlar și chiar familial.

Profesori implicați în proiectul de campanie:

-          Ganea Alexandra, profesor de sprijin (coordonator al activităților campaniei);

-          Tănăsescu Oana Mihaela, directorul Școlii Gimnaziale Bazna;

-          Gherliț Carmen Crina, directorul adjunct al școlii;

-          Babă Polyana Mihaela, profesor învățământ primar;

-          Căpâlnean Anca, profesor învățământ primar;

-          Ștefănescu Adina-Elena, profesor învățământ primar;

-          Cîmpean Mirela Camelia, profesor învățământ gimnazial.

Citeste restul postarii »

Debut an școlar 2020-2021

2.11.2020 postat
9.09.2020 postat

Stimați părinți, am fost informați, că pentru moment școala noastră se află în scenariul verde: toți elevii vor participa la cursuri, în clasă, cu măști pe tot parcursul prezenței în școală, așa cum se întâmplă momentan în orice instituție. Ca părinții, sunteți responsabili de sănătatea copiilor și de asigurarea măștilor zilnice pentru școală. Pentru buna funcționare a tuturor lucrurilor, vă rugăm să vă asigurați că elevii vor veni la școală în ținute corespunzătoare, că înțeleg cât de important este sa poarte masca pe tot parcursul prezenței în școală, și că vor respecta distanta fizica de 1 m fata de colegi, chiar și dacă aceștia fac parte din familia lor. Elevii care sunt bolnavi sunt rugați să contacteze un medic și să ceară sfatul acestora.

Elevii sunt obligați să:

Poarte măști la școală

Se spele pe mâini

Să se dezinfecteze la școală

Să urmeze traseele desemnate de intrare/ iesire

Să păstreze distanța fizică

Să nu-și schimbe banca și scaunul desemnat/ locul din clasa

Să respecte indicațiile date de profesori și personalul auxiliar

Să nu împrumute sau să împartă bunuri personale, mâncare sau băuturi.

Știm că e dificil, dar prin respectarea acestor reguli sperăm că vom trece cu bine de această perioadă și să rămânem sănătoși până la final!

Vă mulțumim pentru colaborare, și va asigurăm că vom face tot ce tine de noi pentru a asigura un mediu propice învățării, dar nu putem face aceasta fără ajutorul dumneavoastră.

Citeste restul postarii »

Titlu postare noua

Anunț

1.11.2020 postat
6.10.2020 postat

ANUNȚ

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă NEDETERMINATA a postului de SOFER, ½ normă

 

 

            În conformitate cu H.G. 1027/11.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacantcorespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 1. Condiții generale de participare la concurs
 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Capacitatea deplină de exercițiu.
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de alte unități sanitare abilitate.
 • Îndeplinirea criteriilor de studii, și după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivite cerințelor postului scos la concurs.
 • Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiții specifice de participare la concurs
 • Studii medii;
 • Atestat profesional transport persoane;
 • Posesor al unui permis de conducere care să cuprinda categoria D;
 • Vechime de minimum 5 ani in specialitatea de şofer/conducător auto;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din învățământ.
 • Abilități de muncă în echipă.
 • Disponibilitate la program flexibil.
 • Răspunde de starea de curățenie și de igienă din microbuze si din sectorul repartizat.
 • Răspunde de inventarul încredințat.
 • Știe să folosească ustensilele de lucru .
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului.
 • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru.
 • Cunoștințe de legislație specific locului de muncă.
 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și securității în Muncă și P.S.I

  

 1. Actele necesare în vederea participării la concurs
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare.
 • Copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor.
 • Copia atestatului profesional de transport.
 • Copia permisului de conducere categoria D.
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate.
 • Curriculum vitae.
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, pentru situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 •  Copiile actului de identitate, ale documentelor de studii și carnetului de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate în original, în vederea conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Tematica concursului de ocupare a postului de șofer
 • Cunoştinţe de legislaţie rutieră;
 • Cunoştinţe de mecanică auto;
 • Timpul de conducere;
 • Pauze şi perioade de odihnă;
 • Utilizarea aparatului tahograf;
 • Obligaţiile operatorilor de transport şi ale conducătorilor auto;
 • Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activiăţi mobile de transport rutier de persoane;
 • Codul Rutier 2015. OUG 195 din 2002 actualizata 2015
 • Conduită preventivă în circulaţia rutieră;
 • Măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
 • Ordonanta 37/7.08.2007 actualizată în 2015, privind stabilirea cadrului de aplicare privind perioadele de conducere, pauză şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr.5079/2016 cu completările și modificările ulterioare din OMEN nr.30277/2018
 • Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
 • LEGEA NR. 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.

  

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Bazna, conform graficului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Bazna, telefon 0269-850136, între orele 07.00-14.00

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Bazna, conform graficului de mai jos:

 

 

Etapa de concurs

Data/perioada

Observații

Publicarea anunțului

02.10.2020

 

Depunerea dosarelor de înscriere - între orele 10-14

06.10-12.10.2020

 

Verificarea și validarea dosarelor

13.10.2020

 

Publicarea listei candidaților după verificarea/validarea dosarelor

14.10.2020

 

Depunerea contestaților cu privire la rezultatul selecției dosarelor

14.10.2020

Până la ora 1330

Afișarea rezultatelor după contestații

14.10.2020

Ora 1400

Proba scrisa

15.10.2020

Ora 900

Proba teoretică, practică/interviu

16.10.2020

Ora 1000

Afișarea rezultatelor

16.10.2020

Ora 1200

Depunerea contestațiilor

16.10.2020

Până la ora 1400

Afișarea rezultatelor finale

19.10.2020

Ora1400

 

                                               

 Director,                                                                                    Director adjunct,

Prof. Tănăsescu Oana-Mihaela                                                         prof. Gherliț Carmen   

Citeste restul postarii »