Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Procedură acces unitatea de învățămînt

ROF 2022-2023

RAEI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 2021-2022

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA 2020-2021

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

ȘCOALA GIMNAZIALA  BAZNA

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1.
• Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Bazna reglementează organizarea și funcționarea școlii în cadrul sistemului de învățământ din România.
• Școala Gimnazială Bazna este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale ROFUIP aprobat prin OMENCS nr.5.079 din 31.08.2016, ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

Art.2.
• Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Bazna conține reglementări cu caracter general precum și reglementări specifice fiecărei unități de învățământ.
• Prezentul Regulament a fost elaborat de un colectiv de lucru coordonat de director. Prezentul Regulament are girul organizațiilor sindicale, al părinților din organizațiile reprezentative.
• Prezentul Regulament a fost supus, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților și în consiliul profesoral, la care a participat cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
• Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Bazna precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către Consiliul de Administrație.
• După aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Bazna va fi înregistrat la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului școlii, a părinților și a elevilor a Regulamentului, acesta va fi afișat la avizierul fiecarei structuri . Cadrele didactice ale școlii(educatoare, învățători, diriginți) au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților prevederile prezentului Regulament, la început de an școlar.
• Prezentul Regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul anului școlar.

Art. 3.
Școala Gimnazială Bazna se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzis[ crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.
(1)Școala Gimnazială Bazna se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Organizarea și funcționarea Școlii Gimnaziale Bazna se realizează în baza principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației.
(3) Școala Gimnazială Bazna asigură respectarea principiului garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural.
(4) Organizarea și funcționarea unității noastre de învățământ se realizează în conformitate cu principiul calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional.                       

 Art. 4.
Școala Gimnazială Bazna este o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică(PJ) și următoarele elemente definitorii:
1. Act de înființare
2. Patrimoniu
3. Cod de identitate fiscal(CIF)
4. Cont în Trezoreria Statului
5. Ștampilă
(2)Unitatea școlară are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele legii de autonomie instituțională și decizională.                            

 (3)Școala Gimnazială Bazna are mai multe structuri școlare arondate(AR):
Grădinița cu program normal Bazna, Școala Gimnazială Boian, Școala Primară Velț

CAPITOLUL II
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII
Art. 5.
Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară :
-8.00-14.00– Școala Gimnazială Bazna
-7.30-12.30-Grădinița cu program normal Bazna                                                                             

-8.10-14.10- Scoala Boian
-7.30-12.300- Grădinița Boian                                                                                                          

 -8.00-13.00- Scoala Velț,Gradinita Velț
Acest program poate suferi modificări, cu aprobarea ISJ Sibiu, în timpul anotimpului rece.
Art. 6.
Programul directorului se desfăşoară între orele 8.00-16.00. Programul profesorilor coordonatori-Structurile Boian şi Velț se desfăşoară complementar cu al directorului, acoperindu-se întregul program al școlilor.
Art. 7.
Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 8.00 – 16.00 în funcţie de orar şi excepţional mai târziu, în cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu părinţii şi consilii profesorale.
Art. 8.
Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 7.00 – 15.00, la Şcoala Gimnazială Bazna cu posibilităţi de modificare în funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor.
Art. 9.
Programul compartimentului administrativ se desfăşoară în intervalul 6.00 – 15.00, cu posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie.

Art. 10.
Programul Bibliotecii şcolii se desfăşoară în intervalul 08.00 – 16.00 în unitatea de centru și celor două structuri.
Art. 11. Programul cabinetului de consiliere elevi se desfăşoară în intervalul 8.00 – 12.00 pe Structurile Bazna și Velț.

CAPITOLUL III
SECURITATEA INSTITUŢIEI ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ                                           

 Art. 12. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:
- profesorii de serviciu/ învățătorii de serviciu.
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.00 – 14.00 ;
-prin intermediul serviciului Poliţiei Locale Bazna.
Art. 13. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane, se face prin două intrări, intrarea elevilor se află sub supravegherea profesorilor de serviciu.
Art. 14. Serviciul pe scoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice.
Art. 15. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală;
Art. 16. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;
Art. 17. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrativ.
a) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul Şcolii profesorului de serviciu/învăţătorului de serviciu.
b) Preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor (ora 14.00) se va face de catre profesorul de serviciu.
c) În cazul sedintelor cu parintii, învatatorul sau dirigintele preia şi predă cheia de la secretariat pe baza de proces-verbal, asumându-şi responsabilitatea pentru securitatea tuturor cataloagelor pe parcursul activitatii.
Art. 18. Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe scoala ;
Art. 19. Alte atributii ale profesorului/învatatorului de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 1 a prezentului regulament;
Art. 20. Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectuează sau nu respectă atribuțiile privind serviciul pe şcoală, prevăzute în anexe, sunt:
-Atenționare verbală;
-Atentionare scrisă;
-Punerea în discutie în cadrul Comisiei de Disciplină ;
-Diminuarea calificativului anual.

CAPITOLUL IV
COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTATIA ELEVILOR
Art. 21. Elevii sunt obligati să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii. Elevii sunt obligați să poarte uniforma și emblem școlii.
Art. 22. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor.
b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară;
c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge;
d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;
e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârsta;
f) sa nu blocheze usile şi căile de acces ;
g) sa nu se împinga sau să-şi pună piedici;                                                                                  

  Art. 23. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
-Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii;
-Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;
-Să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;
-Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;
-Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să nu foloseasca balustradele de pe casa scarilor drept tobogan ;
-Să nu alerge prin clase ;
-Să nu se urce pe bănci ;
-Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară ;
-Să nu umble la instalaţia electrică ;
-Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii ;
-Să manifeste respect faţă de parintiţ şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii ;
-Să manifeste respect fata de ceilalţi colegi;
-Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare, etc.
-Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv ;
-Să nu deterioreze bunurile şcolii ;
-Să foloseasca în mod civilizat toaletele ;
-Băieţii să nu intre în toaleta fetelor, iar fetele sa nu intre în toaleta băieţilor;
-Să nu folosească telefoanele mobile în timpul orelor;
Art. 24. În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul Regulament precizează:
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;
-Este interzis fumatul în şcoală;
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz personal şi prescrise de medic;
-Se interzice introducerea în şcoală a telefoanelor mobile cu camera video sau camera foto;
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică şi religioasă;
-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricaror produse, fiind exceptate cele de uz didactic;
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare ;
-Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;                                                                                       

Art. 25. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală uniforma specific acesteia.
Art.26. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum : pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;
Art. 27. Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, etc.);
Art.28. Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;
Art. 29. Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele;
Art. 30. Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.
Art. 31. Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
 a) observaţie individuală;
 b) mustrare scrisă;
c) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, structurile Boian și Velț.
(1) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(2) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
(3) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.   

 Art. 32. (1)Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă etc.).
(1)În cazul că vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(2) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou sau achita contravaloarea acestuia.
(3) În cazul spargerii sau deteriorarii geamurilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare sau să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera.

CAPITOLUL V
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 1. Cadrele didactice
Art. 33.În Școala Gimnazială Bazna personalul este format din personal didactic de conducere, personal didactic de predare, didactic auxiliar și personal nedidactic. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de începutul programului, conform orarului zilnic.
Art. 34. Profesorul sau învăţătorul de serviciu în schimbul de dimineaţă trebuie să se prezinte la şcoală la ora 7.30.
Art. 35. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire atributiile prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Regulament.
Art. 36. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel încât intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat dupa ce s-a sunat, utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecţiei
Art. 37. Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul aparitiei unor situaţii neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.
Art.38. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în relaţiile cu colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora.
Art.39. Le este interzis cadrelor didactice sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală.
Art. 40. Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenţă tema lecţiilor conform planificării şi orarului.
Art. 41. Participarea la şedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată de la mai mult de două şedinţe ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea calificativului anual la Bine.
Art. 42. Participarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţele acestuia este obligatorie. Absenţa nemotivată de la mai mult de doua şedinţe ale consiliului de administratie se sancţionează cu excluderea din consiliu şi imposibilitatea de a mai fi ales în acest consiliu timp de 5 ani.
Art. 43. Cadrele didactice sunt obligate sa participe la toate activităţile extraşcolare la care sunt solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate atrage după sine sancţionarea.
Art.44 . Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesionala de a participa la cursurile de formare initiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Sibiu
Art. 45. Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiţia să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depuna cererea la secretariat cu cel putin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacanţă vor fi scăzute din drepturile de concediu.
Art. 46. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.
Art. 47. Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau de a iesi pe hol pentru convorbiri telefonice.
Art. 48. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informatii care aduc atingere imaginii instituţiei.
Art. 49. Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică şi educativă extraşcolară pot fi recompensate prin acordarea diplomei de excelenţă, instituită de conducerea şcolii pe baza următoarelor criterii:
-Aplicarea frecventa a metodelor moderne (active şi interactive) la lecţii;
-Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de şcoală;
-Implicarea în proiecte europene;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la Evaluarea Naţională;
-Rezultate deosebite obtinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la concursuri şi activităti extraşcolare;
-Gradul de implicare în activităţi organizate pentru promovarea imaginii şcolii.
Art. 50. Toate cadrele didactice au obligaţia de face controlul medical periodic.
Art. 51. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice se realizeaza în fisa postului. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora.
Art. 52. Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pot primi următoarele sanctiuni :
-Atenţionare verbală individuală;
-Observaţie scrisă;
-Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină;
-Avertisment însotit de diminuarea calificativului;
-Diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pâna la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
-Suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare, sau pentru obtinerea gradelor didactice, ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi control;
-Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învatamânt;
-Desfacerea disciplinara a contractului de munca.


2. Personal didactic auxiliar
Art. 53.
 Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul şcolii specific fiecarui compartiment.
Art. 54. Atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului.
Art. 55. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea.
Art. 56. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabila în relațiile cu cadrele didactice, elevii, parintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei.
Art. 57. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 58. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează.

Art. 59. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere imaginii institutiei.
Art. 60. Personalul didactic auxiliar are obligatia de a semna zilnic condică, consemnând cu exactitate activitatile desfăşurate în ziua respectivă.
Art. 61. Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a efectua controlul medical periodic.
Art. 62. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observatie individuală verbală;
-Observatie scrisă;
-Avertisment;
-Diminuarea salariului de baza
-Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.


3. Personal nedidactic
Art. 63. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de Conducerea Scolii împreună cu şeful compartimentului administrativ.
Art. 64. Personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolilor în urmatoarele intervale de timp: 6.00 -15.00.
Art. 65. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului.
Art. 66. Atribuţiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fisa postului.
Art. 67. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 68. Personalul nedidactic este obligat să aiba un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, parinti şi faţă de orice persoană care intră în şcoală.
Art. 69. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele institutiei.
Art. 69. Întreg personalul nedidactic al şcolii este obligat să efectueze controlul medical periodic
Art. 70. Nerespectarea prevederilor actualului regulament cât şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învatamânt preuniversitar, cu referire la personalul nedidactic, atrage dupa sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observaţie individuală verbală;
-Avertisment scris;
-Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
-Reducerea salariului de baza pe o durată 1-3 luni cu 5-10 %;

-Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL VI
COMISIILE METODICE
Art. 71.
 La nivelul Școlii Bazna funcționează următoarele comisii:
-cu caracter permanent
-cu caracter temporar
-cu caracter ocazional                                                                                                                

  Art. 72. Comisiile cu caracter permanent:


1. Comisia pentru curriculum;
2. Comisia de evaluare și asigurare a calității;
3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
5. Comisia pentru controlul managerial intern;
6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
7. Comisia pentru programe și proiecte educative;
Art. 73. Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional funcționează temporar.
Art. 74. Alte comisii cu caractertemporar:
-Comisia Diriginților
-Comisia Metodică pentru Învățământul Preșcolar
-Comisia Metodică pentru Învățământul Primar
-Comisia Metodică Gimnaziu-Științe
-Comisia Metodică Gimnaziu-Uman
-Comisia ”Corn și lapte”
-Comisia de inventariere
-Comisia de recepţie bunuri
-Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar
-Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate                                      

 Art. 75. Activităţile comisiilor metodice se desfăşoară pe baza programului de activităţi propus de responsabilul fiecărei comisii şi aprobat de catre directorul şcolii, întrunirea comisiilor se face cel putin o dată pe lună, iar prezenta este obligatorie.
Art. 76. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în prima saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să întocmeasca raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi să o predea conducerii şcolii.
Art. 77. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în a doua saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să pregatească toate documentele şi materialele de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le predea secretarului şef în vederea arhivării acestora.
Art. 78. Absenta nemotivată de la două activităţi ale comisiei pe parcursul unui an şcolar, se sanctioneaza cu diminuarea calificativului anual.

CAPITOLUL VII
TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ŞCOLAR

Art. 79. Este obligatorie asigurarea prezenţei unui cadru didactic pe întreaga durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora şi asigurării condiţiilor de securitate pe traseele deservite pentru unitatea noastră de cele două microbuze. Profesorul/învățătorul de serviciu răspunde de securitatea elevilor la urcarea și coborârea din microbuzul școlar.
Art. 80. Profesorul însoţitor va instrui preşcolarii şi elevii ori de câte ori este cazul în legătură cu securitatea transportului. Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor este aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral. Staţiile de îmbarcare – debarcare precum şi orele de îmbarcare – debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto ( dus şi întors);
Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor , în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru;
Numărul de preşcolari/elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor disponibile din microbuzul şcolar;
Art. 81. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al preşcolarilor/elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi ai şcolii, în acest caz profesorul însoţitor trebuie să atragă atenţia şoferului că încălcarea acestei prevederi poate duce la sancţiune;

Capitolul VIII
Reprezentarea drepturilor și intereselor elevilor
Art. 82. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în:
a) consiliul elevilor;
 b) asociaţiile reprezentative ale elevilor;                                                                                    

Art. 83. Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin:
 a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional;
 b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional;
 c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, conform legii;
 d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz;
 e) transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare publică;
 f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în

Capitolul IX
Dispoziţii finale și tranzitorii
Art. 84. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după aprobarea lor prealabilă în Consiliul de Administraţie al unităţii.
Art. 85. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale.
(2) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului, elevilor, părinţilor/tutorilor legal instituți ai acestora şi partenerilor educaţionali prevederile alin.(1).
Art. 86. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 87. În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

 

Director,                                                                                                        Director adj.

Prof.Veza Lavinia                                                                                         Prof. Șerban Ionel

 

 

 

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost prezentat în Ședința Consiliului Profesoral din data de 9.09.2019, modificat în CP din 8.10.2019 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 8.10.2019