Şcoala Gimnazială Bazna, Str. Bisericii nr. 1, Tel. +40-269-850136, Email: postmaster@scoalabazna.ro

 

O şcoală europeană în inima Transilvaniei!

Bine aţi venit pe website-ul Şcolii Gimnaziale Bazna. Fie că sunteţi elev de-al nostru, fie că sunteţi un părinte, sperăm că situl nostru se va dovedi o sursă foarte utilă de informaţii despre toate aspectele cotidiene din cadrul şcolii noastre.

 


Titlu postare noua

6.10.2020 postat

ANUNȚ

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA

Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă NEDETERMINATA a postului de SOFER, ½ normă

 

 

            În conformitate cu H.G. 1027/11.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacantcorespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 1. Condiții generale de participare la concurs
 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Capacitatea deplină de exercițiu.
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de alte unități sanitare abilitate.
 • Îndeplinirea criteriilor de studii, și după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivite cerințelor postului scos la concurs.
 • Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiții specifice de participare la concurs
 • Studii medii;
 • Atestat profesional transport persoane;
 • Posesor al unui permis de conducere care să cuprinda categoria D;
 • Vechime de minimum 5 ani in specialitatea de şofer/conducător auto;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din învățământ.
 • Abilități de muncă în echipă.
 • Disponibilitate la program flexibil.
 • Răspunde de starea de curățenie și de igienă din microbuze si din sectorul repartizat.
 • Răspunde de inventarul încredințat.
 • Știe să folosească ustensilele de lucru .
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului.
 • Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru.
 • Cunoștințe de legislație specific locului de muncă.
 • Cunoștințe în domeniul Sănătății și securității în Muncă și P.S.I

 

 

 

 

 1. Actele necesare în vederea participării la concurs
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare.
 • Copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor.
 • Copia atestatului profesional de transport.
 • Copia permisului de conducere categoria D.
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate.
 • Curriculum vitae.
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, pentru situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 •  Copiile actului de identitate, ale documentelor de studii și carnetului de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate în original, în vederea conformității copiilor cu acestea.

 

 1. Tematica concursului de ocupare a postului de șofer
 • Cunoştinţe de legislaţie rutieră;
 • Cunoştinţe de mecanică auto;
 • Timpul de conducere;
 • Pauze şi perioade de odihnă;
 • Utilizarea aparatului tahograf;
 • Obligaţiile operatorilor de transport şi ale conducătorilor auto;
 • Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activiăţi mobile de transport rutier de persoane;
 • Codul Rutier 2015. OUG 195 din 2002 actualizata 2015
 • Conduită preventivă în circulaţia rutieră;
 • Măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
 • Ordonanta 37/7.08.2007 actualizată în 2015, privind stabilirea cadrului de aplicare privind perioadele de conducere, pauză şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr.5079/2016 cu completările și modificările ulterioare din OMEN nr.30277/2018
 • Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
 • LEGEA NR. 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Bazna, conform graficului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Bazna, telefon 0269-850136, între orele 07.00-14.00

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Bazna, conform graficului de mai jos:

 

 

Etapa de concurs

Data/perioada

Observații

Publicarea anunțului

02.10.2020

 

Depunerea dosarelor de înscriere - între orele 10-14

06.10-12.10.2020

 

Verificarea și validarea dosarelor

13.10.2020

 

Publicarea listei candidaților după verificarea/validarea dosarelor

14.10.2020

 

Depunerea contestaților cu privire la rezultatul selecției dosarelor

14.10.2020

Până la ora 1330

Afișarea rezultatelor după contestații

14.10.2020

Ora 1400

Proba scrisa

15.10.2020

Ora 900

Proba teoretică, practică/interviu

16.10.2020

Ora 1000

Afișarea rezultatelor

16.10.2020

Ora 1200

Depunerea contestațiilor

16.10.2020

Până la ora 1400

Afișarea rezultatelor finale

19.10.2020

Ora1400

 

                                               

 Director,                                                                                    Director adjunct,

Prof. Tănăsescu Oana-Mihaela                                                         prof. Gherliț Carmen                                                                    

Citeste restul postarii »

Debut an școlar 2020-2021

9.09.2020 postat

Stimați părinți, am fost informați, că pentru moment școala noastră se află în scenariul verde: toți elevii vor participa la cursuri, în clasă, cu măști pe tot parcursul prezenței în școală, așa cum se întâmplă momentan în orice instituție. Ca părinții, sunteți responsabili de sănătatea copiilor și de asigurarea măștilor zilnice pentru școală. Pentru buna funcționare a tuturor lucrurilor, vă rugăm să vă asigurați că elevii vor veni la școală în ținute corespunzătoare, că înțeleg cât de important este sa poarte masca pe tot parcursul prezenței în școală, și că vor respecta distanta fizica de 1 m fata de colegi, chiar și dacă aceștia fac parte din familia lor. Elevii care sunt bolnavi sunt rugați să contacteze un medic și să ceară sfatul acestora.

Elevii sunt obligați să:

Poarte măști la școală

Se spele pe mâini

Să se dezinfecteze la școală

Să urmeze traseele desemnate de intrare/ iesire

Să păstreze distanța fizică

Să nu-și schimbe banca și scaunul desemnat/ locul din clasa

Să respecte indicațiile date de profesori și personalul auxiliar

Să nu împrumute sau să împartă bunuri personale, mâncare sau băuturi.

Știm că e dificil, dar prin respectarea acestor reguli sperăm că vom trece cu bine de această perioadă și să rămânem sănătoși până la final!

Vă mulțumim pentru colaborare, și va asigurăm că vom face tot ce tine de noi pentru a asigura un mediu propice învățării, dar nu putem face aceasta fără ajutorul dumneavoastră.

Citeste restul postarii »

Proiecte 2019-2020

24.07.2020 postat
Citeste restul postarii »

Competiţia MAST-TOP

7.06.2013 postat

Atelierul de creativitate al şcolii din Bazna a participat la competiția Școala–MaST_TOP an III, desfăşurată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, în data de 28.05.2013, cu cercetarea ştiinţifică intitulată "GERMINAREA  ŞI CREŞTEREA CEREALELOR ÎN CONDIŢII DIFERITE DE UDARE’’ . Elevii noştri, coordonaţi de prof. Mirela Câmpean, au obţinut o diplomă specială.

Echipa a fost formată din următorii:

Elevi:

Cîmpian Roxana - VIA

Cîmpean Tudor – VIA

Oprea Ştefania – VIA

Damaschin Alexandru – VIB

Ghira Aurel – VIB

Limbăşan Radu – VIB

Muntean Raul – VIIA

Moldovan Ana – VIIA

Schencker Şipoş Luiza – VIIA

Daroş Timotei – VIIB

Preda Marcela – VIIB

Stoica Andreea - VIIB

Profesori:

 

Cîmpean Mirela Camelia – prof. chimie

Cătană Mihaela – prof. fizică – chimie

Hentea Mihaela – prof. biologie

Mocanu Maria Ioana – prof. matematică

Prisăcaru Radu – prof. matematică

 Felicităm întreaga echipă pentru munca depusă!

Citeste restul postarii »

Meşteşuguri artistice tradiţionale

7.06.2013 postat

La Olimpiada judeţeană "Meşteşuguri artistice tradiţionale", elevii noştri, coordonaţi cu măiestrie şi talent de prof. Gabriel Radu,  au obţinut următoarele rezultate:

 • Icoane pictate pe sticlă - Stoica Andreea, clasa a VII-a, premiul I şi calificare la faza naţională;
 • Icoane pictate pe lemn - Trâmbiţaş Octavian-Gabriel, clasa a VI-a, premiul II;
 • Mobilier săsesc pictat - Cîmpean Tudor-Vasile, clasa a VI-a, premiul I şi calificare la faza naţională.

Felicitări tuturor şi succes la faza naţională.

Citeste restul postarii »

Bibicu' din nou pe scenă

7.06.2013 postat

La festivalul de teatru interşcolar "Bibicu' din nou pe scenă", ediţia a VII-a, Mediaş, un grup de elevi de la şcoala din Bazna a obţinut locul III, cu piesa "Un pedagog de şcoală nouă" - după I.L.Caragiale, coordonaţi fiind de prof. Oana Mărginean şi prof. Bogdan Muţeanu. Îi felicităm din inimă!

Galerie de imagini

Citeste restul postarii »

Moştenire din bătrâni

7.06.2013 postat

La festivalul folcloric "Moştenire din bătrâni", desfăşurat la Blăjel în data 26.05.2013, elevii şcolii noastre au obţinut următoarele rezultate:

 • Bazna - locul II cu ansamblul folcloric "Coconiţa", instructori: înv. Mărioara Marcu, prof. Alina Florea şi prof. Bogdan Muţeanu.
 • Boian - locul III cu ansamblul folcloric al claselor I-IV, instructori: înv. Lucia Ogrean şi înv. Maria Vescan

 

Felicitări tuturor!

 

Coconiţa din Bazna

Citeste restul postarii »

Festival judeţean de teatru şcolar

6.06.2013 postat

Elevii clasei a II-a din Bazna, îndrumaţi de prof. Gabriel Radu, au repurtat un succes deosebit pe scena Festivalului Judeţean de Teatru şcolar, la Teatrul Gong din Sibiu. Elevii noştri au obţinut locul II şi un premiu special pentru dinamică şi culoare, cu piesa "Va fi bine!". Îi felicităm pe toţi, împreună cu coordonatorul lor, care a imaginat totul: text, costume, decoruri, etc.

La clasele V-VIII, elevii noştri au participat cu piesa "Pedagog de şcoală nouă", după I.L.Caragiale, primind dilomă de participare. Instructori: prof. Oana Mărginean şi prof. Bogdan Muţeanu. Felicitări!

Galerie de imagini

Citeste restul postarii »

Scoala Gimnaziala Bazna - locul III la faza zonală fotbal

5.06.2013 postat

Elevii şcolii noastre au obţinut locul III la faza zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, zona VI, Campionatul naţional de fotbal pe teren redus - ciclul gimnazial - Mediul rural, care a avut loc la Sfantu Gheorghe, în perioada 10 - 12 mai 2013. Felicităm întreaga echipă, în frunte cu antrenorul său, prof. Ioan Căpâlnean.

Legenda:

Poza 1 - echipa de fotbal locul III la faza zonala la fotbal - Sf. Gheorghe

Poza 2 - locurile I,II,III, la faza judeteana la alerg. de rezistenta primar

locul I Oprisor Valentin cl. a IV-a

locul al II-lea Costea Denis cl. a III-a

locul al III-lea Titei Andrei cl. a IV-a

Poza 3 - echipa de handbal baieti locul III la faza judeteana

Poza 4 - echipa de fotbal locul I pe judet la Saliste

Galerie de imagini

Citeste restul postarii »

Galerie

Bazna - clasele I - IV

 

Galerie de imagini

Bazna  - clasele V - VIII

Galerie de imagini

Boian

Galerie de imagini

Concursurile COMPER

Galerie de imagini

Prin Sibiu, după concurs...

Galerie de imagini